12.7 C
Kiskunmajsa

KISKUNMAJSA: PÁLYÁZATI KIÍRÁS HELYI CIVIL SZERVEZETEK, EGYHÁZAK, MAGÁNSZEMÉLYEK TÁMOGATÁSÁRA

- Hirdetés-spot_imgspot_img

Kiskunmajsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek, egyházak, illetve magánszemélyek 2021. évi támogatására.I. A rendelkezésre álló keretA rendelkezésre álló keret mértékét a Képviselő-testület évente, az idei évben a polgármester határozatban állapítja meg.II. A pályázat céljaAz Önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek, a helyi önszerveződő közösségek, egyházak, valamint magánszemélyek helyi közéletre gyakorolt hatását. Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természet és épített környezet megóvása, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése és a sportolás és egészséges életmód terén végzett tevékenységet.Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek érdekmegjelenítő képességét növelő, és ennek a helyi társadalom számára történő bemutatása, valamint a civil érdekérvényesítés fejlődését segítő tevékenységei közül az alábbiak támogatása:a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységb) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,c) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,d) kulturális tevékenység, mint a néptánc és hagyományőrzés, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák feltárása, helyi hagyományok értékeinek feltárása, ápolása, a zenei kultúra ápolása a lakosság minél szélesebb körű bevonásával,e) rendezvény, kiadvány támogatása,f) közművelődési megállapodással megoldani kívánt feladatok támogatása,g) kulturális örökség megóvása,h) műemlékvédelem,i) természetvédelem, állatvédelem,j) környezetvédelem,k) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,l) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,m) emberi és állampolgári jogok védelme,n) közrend és közlekedésbiztonság védelme, o) közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások,p) legalább kistérségi szintű sportverseny megrendezése, amely Kiskunmajsa Város hírnevét öregbíti, valamint városmarketing szempont szerinti értéke jelentős,q) magyar bajnoki rendszerben szereplő egyesület, szakosztály, sportoló támogatása,r) a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a fogyatékosok csoportjának, szabadidősportjának, illetve tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolítása,s) kimagasló eredményeket elérő kiskunmajsai lakóhellyel rendelkező egyéni sportoló,t) minden Kiskunmajsa közigazgatási területén működő, legalább két éve hivatalosan bejegyzett sporttevékenységet végző jogi személy, illetve ilyen szervezettől tevékenységet, feladatot teljes egészében átvevő újonnan bejegyzett jogi személy működése, ilyen jellegű sportverseny helyi szervezése, alap és eredményességi támogatása. III. A támogatás formája A támogatás a pályázó 2021. január 1. és 2021. december 31. között megvalósuló, a pályázati adatlapon részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához, rendezvényeihez, tevékenységéhez szükséges eszközbeszerzéseihez, illetve éves működési költségeinek finanszírozására nyújtott vissza nem térítendő támogatás.A nyertes pályázókkal Kiskunmajsa Város Önkormányzata megállapodást köt. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.Egy pályázó egy naptári éven belül a kiírt pályázati felhívásra csak egy pályázatot nyújthat be.IV. Pályázók Pályázatot nyújthat be:a) a legalább két éve bejegyzett szervezet, amely az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkezik és az Önkormányzat illetékességi területén rendszeresen működik, illetve amelynek országos, regionális, megyei vagy helyi szervezete az Önkormányzat illetékességi területén rendszeresen működik, feltéve, hogy az alapító okiratának (alapszabályának) megfelelő tevékenységet folytat, továbbá az egyéb csoportok, magánszemélyek, melyek a város társadalmi-, kulturális-, valamint sportéletében jelentős szerepet töltenek be,b) aki rendelkezik a pályázati összeghez viszonyított 30 %-os pénzbeli önerővel, amelyet legkésőbb a támogatási összeg felhasználásának elszámolásakor számlával köteles igazolni,c) akinek nincs lejárt köztartozása,d) aki a korábban kapott támogatásokkal maradéktalanul és határidőben elszámolt,e) akivel szemben nincs folyamatban tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás.V. A pályázat benyújtásaA pályázat beadásának határideje: 2021. február 1. 16:00 óraA pályázatot kizárólag a kiíró által meghatározott pályázati adatlapon (igényelhető a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.kiskunmajsa.hu honlapról), a megadott feltételeknek megfelelően egy eredeti példányban, papíralapon, személyesen, vagy postai úton lehet benyújtani Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal részére, az alábbi címre: Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.Hiánypótlásra történő felszólításnak a megadott határidőn belül eleget kell tenni.VI. A pályázatnak tartalmaznia kell:- az igényelt támogatás összegét,- a támogatandó program leírását, szakmai programot,- a pályázati adatlapot,- az előírt mellékleteket (a támogatás folyósításához szükséges nyilatkozatok).A pályázathoz mellékelni kell:• pénzügyi terv a megvalósítandó programra vagy az eszközbeszerzésre vonatkozóan, illetve működési költségek támogatására vonatkozó igény esetén a tárgyévre vonatkozóan,• a támogatott nyilatkozatai a helyi civil szervezetek részére nyújtott támogatások folyósításához elnevezésű dokumentum,• a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv szerinti összeférhetetlenségi, érintettségi nyilatkozatot,• a pályázó nyilatkozatát, hogy a rendezvényein Kiskunmajsa Város Önkormányzatát támogatóként tünteti fel.VII. A pályázat értékeléseÉrvénytelen a pályázat és nem részesülhet támogatásban az a pályázó:- aki határidőn túl nyújtotta be pályázatát,- aki nem a kiíró által meghatározott adatlapon nyújtja be pályázatát,- aki hiányosan, ill. hibásan tölti ki az adatlapot, és a hiánypótlásra történő felszólításnak határidőben nem tesz eleget,- aki nem csatolja az előírt mellékleteket.A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejárta utáni soron következő ülés.A nyertes pályázókkal a Kiskunmajsa Város Önkormányzata megállapodást köt. A megállapodás megkötésének feltétele az előző évi önkormányzati támogatással történő elszámolás.Kiskunmajsa Város Polgármestere

- Hirdetés-spot_imgspot_img

Legfrissebb hírek

- Hirdetés-spot_img

Kapcsolódó hírek

- Hirdetés-spot_img